Vytyčení hranice pozemku

Při vytyčení hranice pozemku se v terénu předepsaným způsobem (plastový znak, hřeb apod.) vyznačují lomové body hranice. Údaje o poloze lomových bodů se získávají z katastrální mapy a z výsledků dřívějších zeměměřických činností. S vytyčenou hranicí pozemku musí být seznámeni všichni vlastníci dotčených pozemků. Nedílnou součástí prací je vyhotovení protokolu o vytyčení, jehož kopii obdrží i místně příslušný katastrální úřad.