Vytyčení stavby

Vytyčením stavby se rozumí její vyznačení v terénu před započetím a v průběhu stavebních prací. Při vytyčování se vychází z projektu, který schválil stavební úřad a který mimo jiné obsahuje informace o rozměrech, tvaru, výškovém usazení a umístění stavby vůči hranicím pozemku. Výstupem je práce v terénu a protokol o vytyčení, který je nedílnou součástí dokumentace potřebné pro obdržení kolaudačního souhlasu.